instalt

    Villámvédelmi felülvizsgálatok


A villámcsapás káros hatásai:

Romboló hatás: A romboló hatás falak kémények vagy egyéb épületszerkezetek pillérek, fák stb. megrepesztésében vagy ledöntésében nyilvánulhat meg.

Dinamikus hatás: A dinamikus hatás vezetékek elszakításában, a tartószerkezetekről való letépésben fémcsövek összeroppantásában, lemezek összegyűrésében stb. nyilvánulhat meg.

Gyújtó hatás: A villámáramának tüzet okozó hőhatása, ami a villámcsatornával érintkező éghető anyagokat közvetlenül, a nem érintkező éghető anyagokat pedig hősugárzás vagy megolvadt fém szétfröccsenése útján közvetve meggyújtja.

Olvasztó hatás: A villámáramnak a fémeket megolvasztó hatása a becsapási ponton vagy abban a vezetőben, amelyen átfolyik.

Közvetett villámcsapás: A villámhárító berendezésen vagy egyéb vezetőanyagú testen átfolyó villámáram által létrehozott feszültségesés következtében egy másik (általában földelt) fémtárgyhoz kialakuló kisülés.

Indukált feszültség: A villám útjával közvetlen kapcsolatban nem lévő fémtárgyak között a villámáram által elektromágneses indukció útján létrehozott feszültség.


Az épületeket, építményeket, műtárgyakat tűzveszélyességi osztályba sorolásuktól, rendeltetésüktől környezeti hatásuktól függően villámvédelemmel kell ellátni. Azt hogy egy épületre milyen fokozatú villámvédelmet kell létesíteni, korábban az MSZ 274 sz. szabvány sorozat írta elő jelenleg a 2/2002.(I.23) BM Rendelet  III. fejezete írja elő.

A villámvédelmi felülvizsgálatok célja: Megállapítani, hogy a villámvédelmi berendezéseket az előírásoknak megfelelően létesítették-e és hogy állapotuk alkalmas-e arra hogy egy adott villámcsapás káros következményeit elhárítsa, illetve mérsékelje.

A villámvédelmi felülvizsgálatokat a következő gyakorisággal kell elvégezni a fent említett BM rendelet előírásai szerint.

Első felülvizsgálat: A berendezés elkészülte után a használatba vétel előtt.

Időszakos felülvizsgálatok:

„ A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben ill. szabadtéren legalább 3 évenként

„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építménybe ill. szabadtéren legalább 6 évenként

„D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építménybe ill. szabadtéren legalább 9 évenként kell elvégezni a villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

A fentiek figyelembe vételével javaslom épületeik, szabadtereik villámvédelmi felülvizsgálatának elvégeztetéséről gondoskodjanak.


www.honlapterv.hu